eEnviPer projekat

eEnviPer pilot u IndjijiAarhuska konvencija (1998) je utvrdila da se održivi razvoj može postići samo kroz uključenost svih zainteresovanih strana. Ona povezuje odgovornost vlasti sa zaštitom životne sredine i usmerena je ka interakciji između javnosti  i organa državne uprave u demokratskom kontekstu. To je dovelo do jasne potreba za učešćem javnosti i konzultacija tokom procedura izdavanja ekoloških dozvola.

Postoji, dakle, velika potreba za sistemom koji integriše relevantne procese i servise koje pružaju organi državne uprave, koji im omogućava da modeliraju i uspostavljaju servise kao oblak servise elektronske uprave (e-Government) koji podržavaju izdavanje ekoloških dozvola građanima i privredi. U tu svrhu, osnovni operativni servisi biće objedinjeni na platformi i ponuđeni građanima kao e-servisi. U isto vreme, arhitektura platforme će dati javnim upravama priliku za jednostavno razvijanje novih servisa. Geografski informacioni sistemi (GIS) kao servisi su ključni za ovaj sistem, jer na proces donošenja odluka svih učesnika snažno utiču informacije koje imaju jasnu prostornu dimenziju.

Projekat eEnviPer, finansiran kroz ICT PSP program Evropske Komisije, ima za cilj razvijanje servisa elektronske uprave koji će podržavati celokupan proces izdavanja saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu kao i izdavanja integrisanih dozvola. Servis, baziran na jedinstvenoj višenamenskoj platformi zasnovanoj na Service Oriented Architecture (SOA), biće testiran u pet evropskih zemalja, a za pilot projekat u Srbiji odabrana je Opština Inđija. Projekt će demonstrirati prednosti SOA i “cloud” arhitekture integrišući komplementarne postojeće sisteme koji

podržavaju procedure izdavanja dozvola koje su vezane za zaštitu životne sredine i pružaju digitalne usluge organima uprave na različitim nivoima, preduzećima, konsultantima i civilnom društvu (bilo da su u pitanju pojedini građani ili posebne interesne grupe kao NVO).

eEnviPer Newsletter 1

eEnviPer Newsletter 2

www.eenviper.eu

This entry was posted in TP36035 General. Bookmark the permalink.