Konferencija Instalacije & Arhitektura 2012

Instalacije & Arhitektura 2012

http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2836

I&A 2012

Zbornik radova

Aleksandra Krtsić Furundžić, Tatjana Kosić, Jefto Terzović
Konstruktivne karakteristike staklenih fasadnih panela, str. 11
Structural characteristics of glass facade panels, pp. 11

Dragana Vasiljević Tomić, Ana Nikezić, Dragana Ćirić
Implementacija standarda pristupačnosti: model javnog sanitarnog objekta na principima inkluzivnog dizajna, str. 23
Implementation of accessibility standards: public sanitary facility model based on the inclusive design principles, pp. 23

Danilo Furundžić
Staklo kao krovni pokrivač: slučaj zimske bašte hotela, str. 35
Glass as a roof covering: hotel winter garden case, pp. 35

Jasna Čikić-Tovarović, Jelena Ivanović Šekularac, Nenad Šekularac
Globalni trendovi u razvoju arhitekture od stakla, str. 81
Global trends in glass architecture development, pp. 81

Jelena Ivanović Šekularac, Nenad Šekularac, Jasna Čikić- Tovarović
Drvo i proizvodi od drveta kao element fasadne obloge u arhitektonskom objektu u kombinaciji sa drugim materijalima, str. 91
Wood and wood products as an element of architectural building lining, in combination with other materials, pp. 91

Milan Radojević, Mirjana Devetaković, Jovana Miholčić
Facility Management – Predlog kriterijuma za održavanje zgrada, str. 125
Facility Management – Draft criteria for building maintenance, pp. 125

Mirjana Devetaković, Milan Radojević
Integrisano modeliranje arhitektonskih objekata – familije komponenti specijalizovanih proizvođača, kao deo BIM okruženja, str. 151
Integrated modeling of architectural objects – Families of building components by specialized manufacturers, as part of BIM context, pp. 151

Milica Vujošević, Milutin Miljuš
Upravljanje naučno-istraživačkim projektima u oblasti arhitekture, urbanizma i građevinarstva, str. 143
Management of scientific research projects in the field of architecture, urbanism and construction, pp. 143

This entry was posted in 2012, Adaptacija / Adaptation, Danilo Furundžić (AF), dr Aleksandra Krstić (AF), dr Dragana Vasiljević Tomić (AF), dr Jasna Čikić, dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Milan Radojevic, dr Mirjana Devetaković (AF), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, Milica Vujošević, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, PP4: Energetski i ekološki aspekti prostornog razvoja i promena klime, PP5: Inženjering informacija i znanja o međusobnim uticajima razvoja naselja i klimatskih promena, Tatjana Kosić, TP36035 General, Ublažavanje / Mitigation and tagged , . Bookmark the permalink.