Zapisnik sa sastanka 18.04.2012.

Izveštaj sa sastanka projekta TP 36035
„Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene – međusobni uticaju“
18. april 2012. godine, 12h, sala 200 Arhitektonskog fakulteta

Prisutni:
1. Mila Pucar – rukovodilac projekta
2. Igor Marić
3. Boško Josimović
4. Marina Nenković Riznić – sekeretar projekta
5. Ana Niković
6. Željko Gašparović
7. Milica Bajić
8. Mirjana Devetaković
9. Ksenija Lalović
10. Aleksandra Krstić Furundžić
11. Aleksandra Stupar
12. Dragana Vasiljević Tomić
13. Aleksandra Đukić
14. Jelena Živković
15. Uroš Radosavljević
16. Dejan Miletić
17. Tatjana Mrđenović
18. Milan Kilibarda
19. Sanja Stevanović
20. Zlata Vuksanović Macura
21. Sanja Simonović
22. Tanja Bajić
23. Ksenija Pantović
24. Zoran Nikolić
25. Milan Radojević
26. Mira Milaković
27. Tatjana Kosić
28. Miloš Mihajlović
29. Jasna Čikić Tovarović

Ostali istraživači na projektu su unapred najavili nemogućnost prisustva na sastanku.

U uvodnoj reči, rukovodilac projekta dr Mila Pucar obrazložila je istraživačima poslati materijal i upoznala ih sa novim članovima tima (prisutni Zoran Nikolić, Milan Radojević, Mira Milaković, Tatjana Kosić, Miloš Mihajlović i Jasna Čikić Tovarović). Takođe, Mila Pucar je napomenula da je prilikom vrednovanja projekat TR36035 visoko rangiran od strane Ministarstva prosvete i nauke RS, u kategoriji Saobraćaj, arhitektura i građevinarstvo. Istraživači su obavešteni i da kapitalna i ostala oprema koja je potraživana od strane Ministarstva još uvek nije stigla i da je neizvesno kada će i da li će stići. Takođe, Mila Pucar je navela da postoji mogućnost nabavke još jednog softvera za obradu podataka, čiju će kupovinu finansirati Ministarstvo, a da će se obuka sprovoditi putem priručnika koji se dobija uz softverski paket.
U nastavku sastanka, Mila Pucar je obavestila prisutne da iako su neki istraživači zbog postignutih rezultata (objavljeni radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima – M.Kilibarda i S.Stevanović i dr.) bili predloženi za promovisanje u više T kategorije, to im u ovoj istraživačkoj godini nije omogućeno, zbog stava Ministarstva prosvete i nauke po ovom pitanju. Postoji mogućnost da će se u idućoj istraživačkoj godini njihov status ipak unaprediti u odnosu na postojeći. Takođe, ovo se odnosi i na istraživače koji su ranije bili angažovani na projektima drugih istraživačkih institucija (M.Radojević, J Čikić-Tovarović i dr.), koji iako su u prethodnoj istraživačkoj godini ostvarili značajne rezultate, zadržana je njihova T kategorija iz prethodnog projekta.
Milica Bajić je navela da mnogi rezultati koji su planirani u prvoj istraživačkoj godini nisu mogli biti ostvareni zbog nedostatka opreme, zbog čega bi eventualno trebalo da se radi rebalans planiranih rezultata i da se dalji rad na projektu usmeri u pravcu teorijskih istraživanja. Takođe, predlog Milice Bajić je da se, ukoliko se u ovoj istaživačkoj godini ne nabavi kapitalna oprema iz sredstava Ministarstva, otvori mogućnost za kupovinu opreme iz DMT II. Aleksandra Krstić Furundžić smatrala je da bi ovakva preraspodela sredstava iz DMT II smanjila mogućnost istraživačima da učestvuju na međunarodnim kongresima, jer se novac za kotizacije i putovanja izdvaja upravo iz DMT II. Mila Pucar je navela da će se oba predloga razmotriti od strane rukovodioca projekta i rukovodilaca potprojekata.
U nastavku sastanka M.Bajić je iznela predlog da se u periodu od maja do septembra intenziviraju aktivnosti na promociji projekta. Dala je predloge za načine promocije (publikacije, mini konferencija sa radnim sesijama u trajanju od 1 dana) i sl. i zamolila prisutne da do 10.maja 2012. godine na njenu i na adresu rukovodioca projekta Mile Pucar šalju svoje predloge o načinu promocije i prezentacije projekta (dinamika, teme, zainteresovani subjekti, tip publikacije, broj publikacija). Navedenom promocijom rukovodiće odgovarajući odbor sačinjen od predstavnika učesnika na projektu, koji će ujedno i odlučivati o dostavljenim idejama. Finansiranje ove vrste prezentacije projekta biće vršeno iz DMT II.
Aleksandra Krstić-Furundžić dala je predlog da se publikacija uradi u vidu preporuka, koje bi upravama na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou mogle poslužiti kao svojevrsna uputstva za rešavanje specifičnih problema u oblasti kojom se bavi ovaj istraživački projekat. Tanja Mrđenović dala je predlog da se kompletan materijal publikuje na CD-u kako bi se mogao dalje distribuirati u zemlji i inostranstvu. Time bi se značajno redukovala finansijska sredstva potrebna za štampu. Mila Pucar je navela da je sredinom godine moguće konkurisati kod Ministarstva prosvete i nauke za finansijska sredstva za izdavanje monografije, za šta je potrebno da se do juna dostave teme i apstrakti za tu monografiju. Ksenija Lalović smatra da bi trebalo kontaktirati relevatne stručnjake iz različitih institucija i agencija, kao i evropskih kancelarija u Srbiji kako bi se i njima prezentovala znanja i nove metodologije u istraživačkoj oblasti. Smatra takođe da je ovo dobra prilika da se povežu institucije. Pored toga, Ksenija Lalović je iznela predlog da se na nivou istraživačkog projekta podnese inicijativa Ministarstvu prosvete i nauke za revidiranje Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača u odnosu na značaj dokumenata, monografija i publikacija na nacionalnom nivou, kako bi se uticalo na ponovnu promociju srpske nauke i podstakla ponovna razmena mišljenja između istraživača na regionalnom i nacionalnom nivou. Rukovodilac projekta Mila Pucar je predložila da Ksenija Lalović sastavi predlog koju će, svojim potpisima, podržati svi istraživači na projektu, a koji bi Mila Pucar dostavila Komisiji Ministarstva koja trenutno radi na novom pravilniku. tima.
U finalnom delu sastanka istraživača, Mirjana Devetaković ponovo je upoznala istraživače sa ažuriranom bazom znanja (na adresi http://e-science.amres.ac.rs/TP36035/), koja je postavljena u okviru projekta. U ovoj bazi nalaze se podaci o svim potprojektima u okviru projekta TR36035, svim istraživačima i relevatnim informacijama u oblastima koje obuhvata istraživački projekat TR36035. Baza omogučava jednostavno pretraživanje sadržaja. Zbog izuzetno velikog obima posla oko unošenja pojedinačnih rezultata, Mirjana Devetaković je predložila da svaki istraživač putem jedinstvenog korisničkog imena i lozinke (username: ime istraživača (u slučaju da ima više istraživača sa istim imenom, oni korisničkom imenu pridodaju i prvo slovo svog prezimena), password: ime i prezime istraživača (spojeno, malim slovima)) pristupi bazi i počne unos sopstvenih objavljenih radova (ili linkova na radove, ukoliko postoji zaštita autorskih prava). Zbog specifičnosti načina unosa i mogućih problema, Mirjana Devetaković je predložila da ponedeljkom u periodu od 12-14h u računarskom centru Arhitektonskog fakulteta organizuje radionice (za maksimalno 5 istraživača) na kojima bi istraživače uputila u način unošenja podataka u bazu. Zbog ograničenih kompjuterskih resursa zamolila je istraživače da je unapred kontaktiraju na email mirjana.devetakovic@gmail.com radi zakazivanja termina.

Na kraju sastanka, rukovodilac projekta Mila Pucar zamolila je sve istraživače da do 10.maja šalju sve svoje sugestije, predloge i ideje u vezi sa temama i načinom prezentacije i promocije projekta

Sastanak je završen u 13:30

Rukovodilac projekta
dr Mila Pucar
Sekretar projekta
dr Marina Nenković-Riznić

This entry was posted in 2012, dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), dr Mirjana Devetaković (AF), TP36035 General and tagged , , , , . Bookmark the permalink.