Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru prve faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini, prva nagrada 20. Međunarodnog salona urbanizma u Nišu

Naziv plana: Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru prve faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini

Godina izrade: 2011.

Odgovorni urbanisti: dr Igor Marić, dipl.inž. arh. (lokacije 2,8,9,10,11,12,18) i mr Božidar Manić, dipl.inž.arh. (lokacija 17)

Sinteza: dr Igor Marić, mr Božidar Manić, mr Ana Niković, Olgica Bakić, d.p.p.

Autori idejnih arhitektonskih rešenja: dr Igor Marić (lokacije 8,9,10,11,12,18), mr Božidar Manić (lokacija 17), mr Ana Niković (lokacija 2) i Tanja Bajić (lokacije 9,10,11), Branislava Kovačević (lokacije 8,18), Igor Pavlović (lokacija 12)

Naručilac: JP za razvoj planinskog turizma „Stara planina“

Opis i osnovni koncept: Prva nagrada 20. Međunarodnog salona urbanizma u Nišu, 2011.

This entry was posted in 00 Klimatske promene / Climate Changes, 2011, dr Igor Marić (IAUS), M80 - Tehnička i razvojna rešenja, mr Ana Nikovic (IAUS), mr Božidar Manić (IAUS), Olgica Bakić, PP2: Tehničko-tehnološki aspekti planiranja i projektovanja fizičkoh struktura naselja i njihov uticaj na klimatske promene, Stara planina, Tanja Bajić, TP36035 General. Bookmark the permalink.