Pucar M., Nenković-Riznić M.(2011): „Prostorni raspored, mogućnosti i potencijali proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u Srbiji“, Prva konferencija o obnovljivim izvorima električne energije, SMEITS, 2011. str.83-93

U radu će se obraditi parametri koji se, pre svega, odnose na prostorni raspored i potencijale pojedinih obnovljivih izvora energije u Srbiji (energija iz biomase, čvrstog otpada, malih hidroelektrana, geotermalne energije, energije vetra i energije sunca). Biće reči o strateškim prioritetima koji su obradjeni kroz smernice Zakona o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, i drugim zakonima i dokumentima koji su u vezi sa prostorom i planovima različitih nivoa (prostorni planovi posebne namene, regionalni, urbanistički planovi), i mogućnostima implementacije. U radu će biti utvrđena i kartirana mreža potencijalnih lokacija za korišćenje obnovljivih energetskih izvora, a prema navodima Prostornog plana Republike Srbije.

Ključne reči: obnovljivi izvori energije, Prostorni plan Republike Srbije, prostorno i urbanističko planiranje

This entry was posted in 04 Srbija / Serbia, dr Marina Nenković Riznić (IAUS), dr Mila Pucar (IAUS), M60 - Skupovi nacionalnog značaja, PP1: Promena klime kao činilac prostornog razvoja naselja, prirodnog predela i pejzaža, TP36035 General and tagged , , . Bookmark the permalink.